ДГ №159 "Олимпийче"
град София

Мисия и визия

Нашата визия 
Утвърждаване на ДГ 159 в общественото пространство като конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа,
като желано място за пребиваване на децата, като партньор на деца, родители и учители чрез:
- Съчетаване на добрите традиции и модернизация на учебно-възпитателния процес
- Осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 3 до 7 годишна възраст;
- Гарантиране на личностно-ориентиран и резултативно обоснован възпитателнообразователен процес във всички форми на педагогическо взаимодействие, на осигурен равен
старт за учене през целия живот;
- Водене на постоянен конструктивен диалог, предразполагащ към доверие и подкрепа на родителите в името на децата.
- Организационни действия и управляващи подходи, използвани за достигане на целите и задачите, които стоят пред служителите в детската градина.

Нашата мисия 
Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детската градина, които да осигурят максимално развитие на детския личностен
потенциал, да създадат възможности за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му в процеса на възпитание и обучение;
поставяне основите в личностното развитие
на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност; формиране на децата като личности на 21 век - рационални, с критично мислене и творчески
нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да
взаимодействат с околните.

Превръщане на ДГ №159 в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване. Превръщане на детското
заведение и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.