ДГ №159 "Олимпийче"
град София

Прием

 

В ДГ № 159 „Олимпийче” са създадени оптимални условия за обучение, възпитание и отглеждане на деца от 3 до 7 годишна възраст.

Гарантира се спазването на техните права, сигурност, достойнство и уважение. Децата се възпитават в дух на толерантност, в приобщаване към националните традиции и културни ценности.

ДГ № 159 „Олимпийче“ разполага с помещения за четири възрастови градински групи. Помещенията за отглеждане на децата са  светли и организирани, спрямо възрастовите им особености.

В тях са настанени общо 105 деца, за които се грижат квалифицирани и отговорни служители учители, помощно-обслужващ и административен персонал.

Кухненският блок на детската градина е оборудван със съвременни уреди за приготвяне на храна. Съобразен е със системата НАССР за здравословно хранене.

Детската градина разполага с медицински кабинет, кабинети за административна дейност. 

 
Възпитанието и обучението на децата се провежда в съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка за училище под
вещото ръководство на педагози с  опит и грижовно отношение към децата. 

В детската градина няма специално обособени групи за деца със специални образователни потребности (СОП).

Децата със СОП посещават детските групи спрямо възръстта си. В подкрепа на приобщаващото образование в детската градина има:

  • ресурсен учител - осигурен от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование - София-град (РЦПППО)

През учебната 2023/2024 г. децата са разпределини по възрастови групи, както следва:

1 възрастова група, родени 2020 -  24 деца;

2 възрастова група, родени 2019 г. - 24 деца;

3 възрастова група, родени 2018 г. - 28 деца;

4 възрастова група, родени 2017 г. - 27 деца

За учебната 2024/2025 година, групите в ДГ №159 ще се разпределят деца по възрастови групи, както следва:

1 възрастова група, родени 2021 -  24 деца;

2 възрастова група, родени 2020 г. - 24 деца;

3 възрастова група, родени 2019 г. - 27 деца;

4 възрастова група, родени 2018 г. - 28 деца

Групите са целодневни.

Работно време - сутрин от 7,00 часа  до 19,00 часа 

Допълнителни образователни дейности:

- английски език ;

- български народни танци;

- приложно изкуство;

- йога -здраве;

Ежегодно се организират екскурзии, ски училище, летен лагер. 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА  НЕОБХОДИМИ  ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА

И ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯТА  НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

При провеждане на планов прием на  новоприетите деца, същите се приемат в ДГ след  представяне на следните документи съгласно Наредба №3 /05.02.2007г.

за здравните изисквания към детските градини:

1. Здравно-профилактична карта на детето ,попълнена от личния лекар,

2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.

3. Изследване на кръв и урина  в едноседмичен срок преди  постъпване на детето в ДГ,

4. Данни от личния лекар,че  на детето са извършени задължителните  имунизации за възрастта съгласна Наредба №15/2005г. за имунизациите в Република България(ДВ,бр.45/2005г.),

Децата, на които не са извършени  задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в ДГ, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени

по реда на Наредба №15/2005г. за имунизациите в РБ

5. Мед.бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ

 

ПРИ ДЕЦАТА, КОИТО ВЪЗОБНОВЯВАТ ПОСЕЩЕНИЯТА СИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, СЕ ИЗИСКВА:

1. При отсъствие на детето от ДГ за повече от 30 дни по епидемични показания  се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,

2. При отсъствие за повече от 2 месеца - едноктатен отрицателен резултат за чревни паразити  съгласно Наредба №5/2006г. за диагностика, профилактиката и контрола на местните паразити(ДВ,бр.40/2006г.)

С оглед опазване  здравето на децата и предотвратяване струпването на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще  възобнови посещението, вместо медицинска бележка  за контакт със заразно болен, могат да  декларират обстоятелството, че не им е известно  детето да е било в контакт със заразно болен  и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.(Образец Декларация-Информирано съгласие от сайта на ДГ или на място в ДГ )