ДГ №159 "Олимпийче"
град София

Групи

Основен акцент в нашата дейност е да създаваме достатъчно богата стимулираща среда, която да дава възможност на всяко дете, независимо от равнището на неговото развитие, свободно да избира според своите сили и възможности, потребности и интереси.

Предучилищното образование в ДГ № 159 „Олимпийче“ се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. Предучилищното образование в ДГ № 159 „Олимпийче“ се организира по възрастови групи, както следва:

  • 1. първа възрастова група – 3 - 4-годишни;
  • 2. втора възрастова група – 4 - 5-годишни;
  • 3. трета подготвителна възрастова група – 5 - 6-годишни;
  • 4. четвърта подготвителна възрастова група – 6 - 7-годишни.

Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и четвърта подготвителна възрастова група.

Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

Предучилищното образование в детската градина създава условия за цялостно развитие на детската личност, за придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления: